Ogólne Warunki (OW)

Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej, drogą elektroniczną poprzez e-mail na formularzu zamówienia. Złożenie zamówienia w firmie FHU MAX s.c. jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. Zamówienie musi zawierać nazwę firmy zamawiającej wraz z jej kompletnymi danymi (nazwa, adres, NIP, numer telefonu, nazwisko i imię osoby prowadzącej zamówienie), adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego, pieczęć firmową zamawiającego, podpis osoby upoważnionej.

2. Zamawiający po raz pierwszy zobowiązany jest do przesłania faksem aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy (nip, regon, wpis do ewidencji lub KRS). Jeśli w trakcie współpracy dane zmienią się, zamawiający powinien dostarczyć aktualne odpisy ww. dokumentów.

3. Zamówienia realizowane są maksymalnie w ciągu 48h od momentu złożenia zamówienia na towar dostępny na miejscu w magazynie firmy FHU Max s.c. W przypadku, gdy zamówiony asortyment znajduje się w magazynie głównym lub w składzie celnym, termin realizacji ustalany jest indywidualnie.

4. Dostawca dostarcza zamówiony towar według warunków zawartych w załączniku Warunki Dostawy.

5. Firma FHU MAX s.c. rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia w przypadku zalegania Zamawiającego z płatnościami.

6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania całości lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych regulowane są po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

7. FHU MAX s.c. ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

8. Zakupiony towar pozostaje własnością FHU MAX s.c., do czasu uregulowania płatności za ten towar.

 

Płatności

1. Pierwsze dwa zamówienia złożone przez nowych klientów jest płatne gotówką w kasie w siedzibie firmy lub na wskazane konto, przed dokonaniem wysyłki.

2. Zamawiający może ubiegać się o 14 dniowy odroczony termin płatności w przypadku kolejnych zamówień.

3. W przypadku klientów rozliczających się w systemie gotówkowym stosowany jest dodatkowy rabat w wysokości 2%, przy wartości faktury nie mniejszej niż 2000 zł netto.

4. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, zobowiązuje się on do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez FHU MAX s.c. podczas realizacji tego zamówienia.

Towar i usługi

1. W przypadku usługi zdobienia na tekstyliach na towarze powierzonym przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w wyniku produkcji 3 % (min. 3 szt.) towaru mogą ulec uszkodzeniu za co FHU MAX s.c. nie ponosi odpowiedzialności.

2. W przypadku konieczności dostarczenia dokładnej ilości towaru ze zdobieniem, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć 3% więcej towaru pod zdobienie (min. 3 szt.). Nie dotyczy to towaru zakupionego w FHU MAX s.c.

3. Firma FHU MAX s.c. nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe braki towaru u dostawców.

 

Przygotowanie plików

A. SITODRUK, TERMOTRANSFER SITODRUKOWY
 

1.  Projekty do wykonania nadruku przyjmujemy w CORELU (CDR) do wersji 15. Inne formaty takie jak pdf, ai, psd czasami uda się zaimportować do corela ale NIE MA 100% PEWNOŚCI, że wzór jest identyczny do oryginału. W przypadku grafiki wektorowej wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe.

2. Dla grafiki bitmapowej wielokolorowej minimalna rozdzielczość powinno wynosić 200 dpi w skali 1:1, tryb koloru RGB.

3. Pliki mogą być dostarczone na nośnikach typu płyta CD/DVD, pocztą elektroniczną lub przesłane na serwer FTP.

4. Do każdego pliku prosimy dołączyć odrębny plik bitmapowy zapisany z rozdzielczością ekranową 72 dpi oraz opis kolorów w skali Pantone dla materiałów powlekanych (np. Pantone 469 C).

5. Istnieje możliwość edycji, poprawy, zmian logo lub stworzenie prostego projektu- wiąże się to jednak z dodatkową opłatą zwykle 30-100 zl netto.

6. FHU MAX s.c. nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe odwzorowanie wzoru wynikłe z niestosowania się Zamawiającego do zaleceń wymienionych w punktach 1-5.

B. HAFT KOMPUTEROWY

1. Projekty do wykonania nadruku przyjmujemy w CORELU (CDR) do wersji  15. Inne formaty takie jak pdf, ai, psd czasami uda się zaimportować do corela ale NIE MA 100% PEWNOŚCI, że wzór jest identyczny do oryginału. W przypadku grafiki wektorowej wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe.

2. Pliki mogą być dostarczone na nośnikach typu płyta CD/DVD, pocztą elektroniczną lub przesłane na serwer FTP.

3. W przypadku posiadania prosimy przesłać opis kolorów w skali Pantone dla materiałów powlekanych (np. Pantone 469 C), lub podanie konkretnego koloru nici (np MADEIRA POLYNEON 1611)

4. Istnieje możliwość edycji, poprawy, zmian logo lub stworzenie prostego projektu- wiąże się to jednak z dodatkową opłatą 60 zl netto za 1 roboczogodzinę.

5. FHU MAX s.c. nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe odwzorowanie wzoru wynikłe z niestosowania się Zamawiającego do zaleceń wymienionych w punktach 1-4.

PRZESYŁANIE PLIKÓW GRAFICZNYCH
Przygotowane pliku należy wysłać mailem ( jeśli ich objętość jest nie większa niż 10MB) lub w przypadku większych plików niż 10 MB prosimy korzystać z popularnych serwisów jak dropbox, dysk google, czy wetransfer.com

Warunki Dostawy

1. Dostawca dostarcza zamówiony towar na koszt odbiorcy firmą kurierską DPD. Koszt ponoszony przez odbiorcę wynosi 13zł netto za karton.

2. Bezpłatna dostawa transportem Dostawcy wymaga każdorazowo dodatkowych ustaleń z handlowcem.

3. Dostawa poprzez kuriera DPD odbywa się w ciągu 24h (w dni robocze) na terenie całego kraju od momentu odebrania przez kuriera przesyłek.

4. Dostawca zastrzega sobie możliwość opóźnienia dostawy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

5. Odbiorca zobowiązany jest do przyjęcia przesyłek zgodnych z Jego zamówieniem oraz podpisania wszystkich dokumentów zwrotnych.

6. Zamawiający może odebrać zamówienie za pośrednictwem swojego przewoźnika po wcześniejszym ustaleniu tego z Działem Obsługi Klienta.

7. Odbiór zamówień przez obcy transport odbywa się w godzinach od 09.00 do 16.00.

8. W przypadku uszkodzenia kartonów lub widocznej szkody. Zamawiający jest zobowiązany do spisania Protokołu Reklamacyjnego przewoźnika w obecności kuriera oraz sprawdzenia i przeliczenia całości dostawy.

Reklamacje

1. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej do 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Reklamacje należy wysyłać na adres mailowy do odpowiedniego oddziału:  czeladz@maxpromo.pl , krakow@maxpromo.pl lub bielsko@maxpromo.pl

2. Reklamacje ilościowe mogą być składane w terminie do 48h po dostawie.

3. Reklamacji podlega towar wadliwy, uszkodzony, niezgodny z zamówieniemnie i ostateczną akceptacją, nie noszący śladów używania oraz nie poddany dalszym procesom produkcyjnym nie wykonanym przez firmę FHU MAX s.c. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zamówienia.

4. Przed przetworzeniem zamówionego towaru odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia jakości, rozmiarów, kolorystyki dostarczonego asortymentu. Towar odebrany i poddany przetworzeniu uznaje się za zaakceptowany i zgodny z zamówieniem.

5. W przypadku uznania reklamacji. Dostawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną. Dostawa zwrotna powinna być przesłana poprzez przewoźnika wskazanego przez dostawcę.

6. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go komukolwiek. Po przekazaniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady ilościowe i jakościowe przechodzi na Zamawiającego.

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Zamawiający zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej lub innego dostawcy i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie firmę FHU MAX s.c. na adres mailowy do odpowiedniego oddziału:  czeladz@maxpromo.pl , krakow@maxpromo.pl lub bielsko@maxpromo.pl . Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

8. Wykonawca dołoży wszelkich starań by kolory były wydrukowane zgodnie z zamówieniem. Jednocześnie, w zależności od rodzaju i koloru podłoża, możliwe są niewielkie różnice  kolorystyczne.

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • niezgodność kolorów, w przypadku braku wzorca kolorystycznego lub nr koloru Pantone.
  • błędy powstałe przy druku z plików otwartych
  • treść zawartą w plikach (błędy ortograficzne, stylistyczne, rzeczowe itp.)
  • błędy techniczne związane z niewłaściwym działaniem użytych sterowników

Reklamacje rozstrzygane są w terminie 10 dni roboczych od momentu ich pisemnego zgłoszenia oraz dostarczonego produktu, w zależności od zdarzenia, które nastąpi później

10. Załącznik „Definicje” stanowi załącznik do niniejszego punktu.

Definicje

Reklamacje ilościowe – za reklamację ilościową uznaje się niedobór lub nadwyżkę towaru stwierdzoną po dostawie w ciągu 48h.

Towar uszkodzony – za towar uszkodzony uznaje się asortyment nienoszący oznak użytkowania w którym występują wady jawne.

Wady jawne – za wadę jawną uznaje się taką, która może być stwierdzona po dokładnym obejrzeniu produktu.

Wada ukryta – uznaje się za taką, która ujawnia się podczas właściwego użytkowania.

Właściwe użytkowanie – oznacza postępowanie zgodne z przepisami zawartymi na przywieszce produktu oraz nieużywanie go w warunkach ekstremalnych, które mogą spowodować szybsze jego zużycie.

Różnice kolorystyczne – jest to różnica wynikająca z użytego różnego materiału lub różnych dostaw tego samego asortymentu. Możliwa różnica odcieni wielkości 10% uznawana jest za nieodbiegająca od oryginału. (wg próbnika Panteon)

Towar przetworzony – za produkt przetworzony uznaje się asortyment poddany jakiejkolwiek wtórnej obróbce. Towar taki nie podlega reklamacji chyba, że wystąpią wady ukryte. Różnice odcieni w kolorze nie są wadą i nie będą uznawane za podstawę reklamacji towaru poddanego przerobowi.

Właściwości produktu– poszczególne rodzaje materiałów użytych do wykonania produktów charakteryzują się odpowiednimi właściwościami fizycznymi. Dzięki prawidłowemu użytkowaniu produktów materiał ulega stopniowemu zużyciu, zgodnemu z normami .

Zamówienia Specjalne

1. Pod pojęciem zamówienie specjalne rozumiemy zamówienie na model nie występujący w aktualnej ofercie Dostawcy. Dotyczy to również koloru modelu standardowego nie występującego w aktualnej ofercie.

2. Ze względu na specyfikę zamówień specjalnych, cena oraz termin realizacji wymaga każdorazowego uzgodnienia z Dostawcą.

3. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego warunków dostawy zamówienia specjalnego, Zamawiający nie ma możliwości rezygnacji z odebrania zamówienia.

4. Rezygnacja z zamówienia przez Zamawiającego obłożone jest kosztami w wysokości 50% kwoty zamówienia.

5. Płatności, warunki dostawy, rodzaj transportu są realizowane identycznie jak w przypadku zamówień na towar ze standardowej oferty Dostawcy, chyba, że Dostawca i Zamawiający porozumieli się w inny sposób.

6. Zamawiający zobowiązany jest po złożeniu zamówienia wpłacić zaliczkę na konto Dostawcy w wysokości ustalanej odrębnie.

Prawa autorskie i inne

1. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie wykonanych przez firmę FHU MAX s.c.  produktów w jej własnych materiałach reklamowych, na stronach www, w katalogach lub jako część ekspozycji na targach branżowych, próbkach technologicznych obrazujących jakość wykonania zdobienia, itp.

2. Zleceniodawca zezwala również firmie FHU MAX s.c. na umieszczanie w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

3. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich do dostarczonego firmie FHU MAX s.c. wzoru aplikacji.

4. O ile odrębne akty prawne lub umowy nie stanowią inaczej wszelkie kopie, wycinki, ilustracje, logo firmy i inne kreacje artystyczne wykonane przez firmę FHU MAX s.c. są własnością firmy FHU MAX s.c. i podlegają rygorom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 24 lutego 1994r.

5. Uiszczenie opłaty za wykonanie projektu nie jest równoznaczne z nabyciem praw majątkowych do tego projektu. Zamawiający chcąc nabyć licencję na użytkowanie projektu lub nabyć prawa majątkowe do niego jest obowiązany uprzedzić o tym Wykonawcę. Wykonawca może udzielić licencji na publikację, reprodukcję lub powielanie dowolnych projektów  podlegających umowie osobie trzeciej lub Zamawiającemu. Warunki licencji określa umowa licencyjna.

6. Zamawiający oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do korzystania z projektów przekazanych do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

7. Odpowiedzialność z tytułu tkwiących w projekcie (w treści i formie dostarczonych plików) wad prawnych ponosi Zamawiający.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu wypłaty wynagrodzenia za rozpowszechnianie projektów objętych autorskimi prawami majątkowymi, zawartych w materiałach dostarczonych bądź udostępnionych przez Zamawiającego.

9. Jeżeli materiały powierzone Wykonawcy przez Zamawiającego zawierają projekt chroniony autorskimi prawami majątkowymi, podmiotem zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia z tytułu rozpowszechniania tego projektu jest Zamawiający.

Postanowienia końcowe

1 .FHU MAX s.c. zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia jeżeli jest niezgodne z powyższymi warunkami współpracy. Jakiekolwiek zmiany wyżej wymienionych warunków wymagają pisemnego potwierdzenia obu stron pod rygorem nieważności umowy.

2. FHU MAX s.c. nie ponosi odpowiedzialności za braki towarów u dostawców.

3. Spory wynikłe w wyniku realizacji powyższych warunków załatwiane będą na drodze polubownych uzgodnień, a w przypadku braku porozumienia stron spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby firmy FHU MAX s.c..

4. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy przenieść praw z niniejszej Umowy na inną osobę. Zastrzeżenie to nie dotyczy następców prawnych Zamawiającego w przypadku zbycia, połączenia lub przekształcenia firmy.